Tuesday, June 3, 2014

HUỲNH NGỌC CHÊNH: Ông Bộ trưởng Quốc phòng thiếu tính chiến đấu

HUỲNH NGỌC CHÊNH: Ông Bộ trưởng Quốc phòng thiếu tính chiến đấu: Nguyễn Trọng Vĩnh Theo BVN     Nói thiếu tính chiến đấu không phải là tôi muốn ông chiến đấu vũ trang với Trung Quốc trong lúc này....

No comments:

Post a Comment