Monday, December 2, 2013

Tổng bí thư giao nhiệm vụ cho Khoa học xã hội Việt Nam

Báo Lao động: Bài phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện Hàn Lâm khoa học Xã hội Việt Nam
"cần đẩy mạnh nghiên cứu lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn, làm sáng tỏ các vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, phù hợp với thực tiễn Việt Nam" 
"Đây không chỉ là nhiệm vụ khoa học mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặt ra đối với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam"
"Cán bộ nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phải là những nhà khoa học có tài năng, đồng thời có ý thức trách nhiệm công dân cao, và hơn thế, là người chiến sĩ trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa."  

No comments:

Post a Comment