Friday, February 21, 2014

Nguyễn Vĩnh: Nhớ bác Nguyễn Khắc Viện

Nguyễn Vĩnh: Nhớ bác Nguyễn Khắc Viện: Nhớ bác Nguyễn Khắc Viện   Lứa cán bộ ra trường nhận việc ở nhà ngoại văn trước sau 1966-67 đều gọi bác sĩ Viện là bác xưng cháu. Về phầ...

No comments:

Post a Comment