Tuesday, February 18, 2014

Lê Chiêu Thống gọt đầu gióc tóc nhận áo mũ quan giặc Tàu

Ôn cố tri tân!Nguồn: http://www.guoxuecc.com/XianFeng/2008/3845.html
Đọc Đào Tiến ThiSỐ PHẬN LÊ CHIÊU THỐNG VÀ ĐOÀN TÒNG VONG

3 comments: