Tuesday, January 7, 2014

Nghịch lý nhưng lại là sự thật phổ biến ở nước Việt Nam thời kinh tế định hướng XHCN!


- Nghịch lý ư? Đất nước thất thoát tài nguyên và lụn bại ư?
- Những kẻ ký hợp đồng bán tài nguyên cho nước ngoài thu lợi đủ giàu 3 họ!

TKV đề nghị được chủ động quản lý, thăm dò mỏ than

và: 'Bán' mỏ than cho nước ngoài: Hớ một lần, thiệt chục năm?

No comments:

Post a Comment