Sunday, January 19, 2014

BlogAnhVu: Việt Nam, tháng giêng ngày mười chín ...

BlogAnhVu: Việt Nam, tháng giêng ngày mười chín ...: Tôi đã thấy gì, hôm qua Tháng giêng ngày mười chín Thấy những con người câm nín Nuốt lệ vào lòng Thấy những chân nhang cắm liêu xiêu tr...

No comments:

Post a Comment